# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All  
Prevoius Artist Pirhei Yerushalaim /Israel/
Next Artist
Pirhei Yeroushalaim - Mashiah [256/20+]
1 Mashiah
2 Samhem
3 Hassidic medley
4 Tevorkhou
5 Egoz
6 Kan'
7 Yeroushalaim shel zahav
8 Yeroushalaim a'aaheret
9 Missaviv laolam
10 Balada lahovesh
11 Kinor david
12 Ashemesh zorahat
13 Medley pirhei
14 Erets ne'ederet
15 Isshala
16 Kotel amizrah
17 Shalom al Israel
Sing Israeli Classics [320/21+] - 2004
1 Bashana HaBa'a
2 Yerushalaim Shel Zahav
3 Noladeti Lashalom - Kan
4 Esa Einay
5 Russian Medley
6 Lu Yehi
7 Ose Shalom Medley
8 Al Hadvash
9 Adon Olam
10 Balada Lahovesh
11 Fiddler On The Roof Medley
12 Hiuchim
13 Lema'an Achai
14 Klezmer BeTzfat
15 Yam HaMelach
16 Halleluya
17 Mashiach
18 Shalom Al Israel
The Golden Age [256/20+]
1 Donnez donnez
2 Guitara sfarad
3 Casablanca
4 Mashak aknafayim
5 Arambam
6 Ahiloula
7 Erets atsvi
8 Leshalom
9 Tor azaav
10 Guivati
11 Espagna
12 Le millionnaire
13 Barcelona
14 Hinei yamin